Que é o Ceesg

O Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia está ao servizo da cidadanía, e moi especialmente dos colectivos destinatarios da acción socioeducativa das e dos profesionais da Educación Social.

É unha corporación de dereito público constituída por lei, e concibida para:

  • Ordenar o exercicio profesional en calquera das súas formas e modalidades.
  • Representar os intereses xerais relacionados co exercicio da profesión de educación social.
  • Cooperar na mellora dos estudos conducentes á obtención do título de educación social.
  • Mellorar o nivel de calidade das prestacións profesionais das/dos colexiadas/os, promovendo a súa formación e perfeccionamento.
  • Defender os intereses profesionais das/dos colexiadas/os.
  • Velar para que a actividade profesional se adecúe aos intereses da cidadanía.
  • Promover o recoñecemento social e profesional da educación social.

A forza de calquera colexio profesional reside nas persoas colexiadas, que conforman a Asemblea Xeral, o seu órgano máximo na toma de decisións.

O Ceesg pertence ao Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales a través do cal colabora coa Educación Social en todo o Estado Español e tamén a nivel internacional.

Normativa:

Estatutos do Ceesg.

Lei de creación do Colexio.

Decreto de cambio de denominación do Colexio.

Lei 11/2001, de 18 de setembro, de Colexios Profesionais da Comunidade Autónoma de Galicia.

Lei 2/1974, de 13 de febreiro, sobre Colexios Profesionais.