Educación social

A titulación

O título universitario de Educación Social creouse a través do Real Decreto 1420/1991, comezando a impartirse dende o curso seguinte nalgunhas universidades. No sistema universitario galego implantouse como diplomatura a partir do ano 1994. Coa modificación do sistema universitario, os estudos de Educación Social pasaron de ser diplomatura a ser título de grao.

Actualmente en Galicia pódese cursar o Grao de Educación Social nas seguintes Universidades.

Universidade de Santiago de Compostela (Campus Vida)

Universidade da Coruña (Campus Elviña)

Universidade de Vigo (Campus Ourense)

Universidade Nacional de Educación a Distancia - UNED

Universitat Oberta de Catalunya - UOC