Política de protección de datos persoais dos membros do CEESG.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Obriga de Secredo e Confidencialidade

O Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (en adiante O CEESG), titular do presente portal, informa aos usuarios deste sitio web da súa política
de protección de datos de carácter persoal para que determinen libre e voluntariamente si desexan facilitar ao CEESG os datos persoais que se lle poidan solicitar ou que se poidan obter da persoa usuaria con ocasión da súa subscrición ou contratación de calquera dos servizos ofertados polo CEESG a través do mesmo. Estes datos serán tratados de xeito confidencial e serán incorporados á correspondente operación de tratamento do Colexio.

O CEESG reservase o dereito de modificar a presente política de privacidade para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais, anunciando nesta páxina os cambios introducidos. Certos servizos prestados no portal poden conter condicións particulares con previsións específicas en materia de protección de datos persoais.

O CEESG, titular da web, como responsable do tratamento, infórmalle que os datos serán tratados, no que respecta ao tratamento de datos persoais, de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RXPD) relativo á protección das persoas físicas e a la LO 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

A información subministrada polo usuario é absolutamente voluntaria e está debidamente anunciada e terá, en todo caso, a consideración de confidencial, e comprometémonos ao cumprimento da obriga de segredo dos datos de carácter persoal e adoptaremos as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta en todo momento do estado da tecnoloxía. O persoal do CEESG está comprometido a nondivulgar nin facer uso da información á que poidan acceder por razón do seu traballo.

Inda que nas transmisións de datos a través de internet ou desde unha web non é posible garantir unha protección absoluta contra intrusións, O CEESG dedica os máximos esforzos para manter as medidas de protección física, electrónica e de procedementos para garantir a máxima protección dos seus datos.

Entre as medidas que utilizamos inclúense as seguintes:

  • limitar o acceso aos seus datos unicamente a aquelas persoas que deban coñecelos en atención as tarefas que realizan;
  • como regra xeral transferir en formato cifrado os datos recollidos ;
  • almacenar os datos máis sensibles (como os de tarxeta de crédito) só en formato cifrado;
  • instalar “firewalls” para impedir accesos non autorizados, por exemplo “hackers”
  • monitorizar habitualmente os accesos aos sistemas informáticos para detectar e deter calquera uso indebido dos datos de carácter persoal.

Finalidades

CONTACTO: Tramitar consultas, solicitudes ou calquera tipo de petición sobre os servizos do CEESG realizada pola persoa usuaria a través do formulario ou de calquera das formas de contacto que se poñen a súa disposición.

SOLICITUD DE COLEXIACIÓN: Xestión dos datos dos solicitantes e colexiados para o cumprimento das funcións xurídico públicas atribuídas legalmente en relación co exercicio profesional.

DATOS RECOPILADOS PORLO SERVIDOR WEB: os datos persoais recopilados polo servidor web estarán suxeitos ao procesamento automatizado e incorporados á operación de tratamento “WEB” que lexitima su obtención.

o Versión do navegador

o Versión do sistema operativo

o Dirección IP

o Interfaz de usuario

o Idioma Navegador

Lexitimación do tratamento

A lexitimación do tratamento dos seus datos é consecuencia do consentimento que presta cubrindo cos seus datos e enviando os formularios da nosa web. (Artígo 6.1 letra a RXPD)

Previo ao tratamento dos datos persoais, O CEESG obtén consentimento expreso e inequívoco do titular dos datos persoais mediante a incorporación de cláusulas de consentimento informado nos diferentes sistemas de recollida de información en base a un interese lexítimo do Usuario, quen mediante a marcación das casiñas de consentimento informado correspondentes e a entrada de datos nos distintos campos, nos formularios, aceptan, expresamente e de forma libre e inequívoca, que os seus datos son necesarios para atender a súa petición por parte do CEESG. A persoa usuaria garante que os datos persoais facilitados son veraces e faise responsable de comunicar calquera modificación dos mesmos.

De producirse solicitude ou encargo, a lexitimación será a relación derivada do mesmo, podendo chegar a ser contractual e ao cumprimento das obrigas profesionais e legais derivadas do mesmo. (Artigo 6.1 letra b del RXPD)

Tamén existe a lexitimación a través da vía do interese do titular da páxina web ou do usuario. (Artigo 6.1 letra f del RXPD)

Comunicacións dos datos

Os datos derivados do contacto e da consulta non serán comunicados a terceiros, salvo autorización expresa u obriga legal.

Conservación dos datos

Os seus datos persoais conservaranse durante o tempo necesario para cumprir a finalidade para a que se recolleron. Si os seus datos se utilizan para varias finalidades que nos obrigan a conservalos durante prazos diferentes, aplicaremos o prazo de conservación mais longo e en todo caso conservaranse durante o tempo necesario para determinar as posibles responsabilidades que se puideran derivar de dita finalidade e do tratamento dos datos.

Los datos económicos que se podan xerar conservaranse conforme a la lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, ademais dos períodos establecidos nas demais normativas vinculantes.

Dereitos dos interesados

Calquera persoa ten dereito a acceder aos seus datos persoais, a actualizalos, rectificar os datos inexactos, solicitar a súa supresión, portabilidade ou a limitación do tratamento, caso no que unicamente os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións. Tamén poderán oporse ao tratamento de datos e a elaboración de perfís baseados no tratamento automatizado dos seus datos.

Os interesados teñen dereito a revocar o consentimento prestado en calquera momento.

Como consecuencia da aplicación do dereito á supresión u oposición ao tratamento de datos persoais no entorno online os interesados teñen o dereito ao esquecemento segundo a xurisprudencia que o Tribunal de Xustiza da UE determina.

Exercicio de Dereitos de Protección de Datos

Os usuarios poden exercer os seus dereitos mediante escrito postal dirixido ao Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia, Rúa Lisboa 20 baixo C, 15707, Santiago de Compostela (A Coruña) a través do correo electrónico ceesg@ceesg.gal, ou a través da súa Delegada de Protección de datos.

Si considera que os seus dereitos non se teñen atendido debidamente, ten dereito a presentar una reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, con datos de contacto:

Redes sociais

Contamos con perfís nas principais redes sociais de Internet, recoñecéndose en todos os casos responsable del tratamento dos datos dos seus seguidores, fans, subscritores, comentaristas e outro perfís de usuarios (en adiante, seguidores). O tratamento que a entidade levará a cabo con ditos datos será, como máximo, o que a rede social permita aos perfís corporativos. Así pois, poderemos informar aos seguidores por calquera vía que a rede social permita sobre as nosas actividades. En ningún caso extraeremos datos das redes sociais, a menos que se obtivera puntual e expresamente o consentimento do usuario para elo. Cando, debido á propia natureza das redes sociais, o exercicio efectivo dos dereitos do seguidor quede supeditado á modificación do perfil persoal deste, comprometémonos a axudarlle e aconsellarlle a tal fin na medida das súas posibilidades.

A páxina web do CEESG pode conter botóns “Compartir” para que os usuarios poidan compartir contido a través das redes sociais, como Facebook e Twitter. Estes sitios poden configurar unha cookie cando se conecta ao seu servizo. O CEESG non ten control sobre a configuración de cookies destes sitios web. Para obter máis información sobre as súas cookies e como xestionalas, consulte os sitios web de terceiros.

Contido aportado polos usuarios

Os usuarios poden facer comentarios na web, redes sociais, formularios, blogs e instrumentos similares. Toda a información e comentarios recibidos consideraranse transferidos de xeito gratuíto. O usuario non debe enviar información que non poida ser tratada deste xeito.

O propietario do sitio web resérvase o dereito de publicar os comentarios que se envían e eliminar todos aqueles que non estean relacionados co contido da entrada na que se fai o comentario, violen a propiedade intelectual, o respecto á dignidade de a persoa, o dereito ao honor, a súa propia imaxe ou privacidade, o dereito á protección de datos persoais, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que ameazan a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, na súa opinión, eran ilegais ou, simplemente, non eran axeitados para a súa publicación. Quen envía un comentario é o responsable de proporcionar contido legal e das posibles responsabilidades que, de calquera natureza, poidan incorrer, incluíndo calquera compensación. En calquera caso, o propietario do sitio web non se fai responsable das opinións expresadas polos usuarios a través das ferramentas de participación, nin do contido. Aqueles comentarios ou contido non publicados ou eliminados serán destruídos.

Tampouco se recomenda enviar información pública propia e moito menos de terceiros e está expresamente prohibido incorporar datos sensibles ou que vulneren calquera tipo de dereitos das persoas. Se o usuario inclúe datos persoais, deberá cumprir a normativa de protección de datos. Respecto ao seu, pode exercer os dereitos previstos no apartado anterior.