Participación no Consello Galego de Benestar Social

Inicio: 21/12/22: 9:30
Lugar: En liña.

Descripción do evento:

Esta mañá participamos no Consello Galego de Benestar Social, convocado para, entre outros asuntos, someter a votación o informe sobre o Decreto polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da dependencia e do dereito ás prestacións do SAAD, o procedemento para elaborar o PIA e a organización dos órganos técnicos competentes, e o informe sobre o decreto polo que se crea e regula o Consello Galego de Participación da Infancia e Adolescencia